Načítavam...

Všeobecné obchodné podmienky


I. Úvodné ustanovenia

I.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky PRO CYCLING, s.r.o., so sídlom Medveďovej 1/A, 851 04 Bratislava, IČO: 44556063, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 56309/B (ďalej len ako „VZP“) platia pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu, ktorú sú poskytované a organizované cestovnou kanceláriou SPORTTOUR (ďalej len ako „CK SPORTTOUR“). Tieto VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde a zmluvy na poskytnutie iných služieb cestovného ruchu, (ďalej aj ako len „zmluva“), ktorú CK SPORTTOUR uzatvára s objednávateľom – cestujúcim. Vlastníkom obchodného mena CK SPORTTOUR je spoločnosť:
PRO CYCLING, s.r.o.
Medveďovej 1/A,  
85104, Bratislava
IČO: 44556063
DIČ: 2022761543
IČ DPH: SK2022761543  

I.2 Objednávateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela zmluvu písomnou alebo inou vhodnou formou uvedenou v týchto VZP s CK SPORTTOUR (ďalej len ako „objednávateľ a/alebo cestujúci“).

I.3 V prípade ak je objednávateľ fyzickou osobou, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy s CK SPORTTOUR nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ide zároveň o spotrebiteľa (ďalej len ako „spotrebiteľ“).

I.4 Uzavretím zmluvy v zmysle čl. III týchto VZP objednávateľ potvrdzuje, že sa s týmito VZP oboznámil a s ich obsahom súhlasí.

I.5 Zákonom sa v zmysle týchto VZP rozumie zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

I.6 Zájazdom sa v zmysle týchto VZP rozumie definícia vymedzená v § 3 zákona (ďalej len ako „zájazd“).

I.7 Službami sa v zmysle týchto VZP rozumejú služby ponúkané CK SPORTTOUR v súvislosti s cestovným ruchom (ďalej len ako „služby“)


II. Predzmluvné informácie

II.1 CK SPORTTOUR poskytuje cestujúcemu pred uzatvorením zmluvy alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy, predzmluvné informácie v nasledovnom rozsahu:

II.2 Predzmluvné informácie pred uzatvorením zmluvy o zájazde.

II.3 Predzmluvné informácie pred sprostredkovaním služieb.


III. Objednanie zájazdu a vznik zmluvného vzťahu

III.1 Objednávka vzniká výberom zájazdu (alebo služby) objednávateľom na stránke CK SPORTTOUR (www.sporttour.sk) a vyplnením a zaslaním objednávkového formuláru. Pre korektné vytvorenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávkovom formulári a udeliť súhlas s týmito VZP.

III.2 Zaslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených údajov. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy s CK SPORTTOUR.

III.3 Objednávka je následne dokončená cez elektronický systém CK SPORTTOUR, pričom dochádza k vygenerovaniu elektronickej zmluvy resp. k potvrdeniu o uzatvorení zmluvy, na základe údajov zaslaných v rámci objednávkového procesu a k zaslaniu zmluvy na e-mailovú adresu objednávateľa. Zaslaním elektronickej zmluvy na základe údajov v objednávke objednávateľovi, vzniká medzi objednávateľom a CK SPORTTOUR zmluvný vzťah (uzatvorenie zmluvy). Elektronická zmluva sa považuje za platnú a účinnú dňom úhrady zálohy za zájazd podľa objednávky resp. zmluvy.

III.4 V prípade, že zmluva bola uzavretá písomnou formou (t.j. bez využitia elektronického systému CK SPORTTOUR) nadobúda zmluva platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

III.5 E-mailová adresa objednávateľa uvedená v objednávke bude použitá na doručovanie informácií objednávateľovi a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 písm. g) zákona.

III.6 V prípade, že objednávateľ objedná zájazd (resp. služby) aj pre iné osoby, sú objednávateľ spolu s ďalšími osobami uvedenými v zmluve, oprávnení a povinní zo všetkých práv a povinností spoločne a nerozdielne. Objednávateľ ručí za splnenie povinností osôb uvedených v zmluve.

III.7 Uzavretím zmluvy sa CK SPORTTOUR zaväzuje poskytnúť objednávateľovi objednaný zájazd (resp. služby) v rozsahu a kvalite dohodnutom medzi zmluvných stranami.

III.8 Neplnoleté osoby sa môžu zájazdu zúčastniť len v sprievode zákonného zástupcu, resp. v sprievode plnoletej osoby, ktorej bolo udelené písomné plnomocenstvo od zákonných zástupcov neplnoletej osoby. Zákonní zástupcovia resp. osoba, ktorej bolo udelené plnomocenstvo od zákonných zástupcov, sú plne zodpovední za zverenú neplnoletú osobu.

III.9 V prípade ak je objednávateľom zájazdu (resp. služieb) zahraničná osoba, táto sa v plnom rozsahu podriaďuje právnemu poriadku Slovenskej republiky.


IV. Cena zájazdu a platobné podmienky

IV.1 Cena zájazdu (alebo služby) je určená dohodou medzi CK SPORTTOUR a objednávateľom. Záväzná cena zájazdu (alebo služby) je cena uvedená v zmluve + ďalšie poplatky, ktoré môžu vzniknúť najneskôr do 20 dní pred začiatkom zájazdu, na ktoré CK SPORTTOUR nemá žiaden dosah a nemôže ich ovplyvniť (napr. nové poplatky za vstupné a výstupné povolenia vyrubované zo strany príslušných štátnych orgánov). Ceny uvedené v cenníku resp. na webe CK SPORTTOUR sú len orientačnými cenami, ktoré sa môžu v niektorých parametroch líšiť.

IV.2 CK SPORTTOUR je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k zvýšeniu:

- ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie
- výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, alebo výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu.

V prípade jednostranného zvýšenia ceny zájazdu sa CK SPORTTOUR zaväzuje zaslať objednávateľovi jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK SPORTTOUR nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v oznámení o zvýšení ceny zájazdu, v opačnom prípade je CK oprávnená odstúpiť od zmluvy a postupovať spôsobom uvedeným v čl. VIII (zaplatenie odstupného) týchto VZP.

IV.3 Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa ods. 4.2 tohto článku prekročí 10 % ceny zájazdu, má objednávateľ možnosť odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia odstupného (čl. VIII. týchto VZP) v prípade, že tak objednávateľ urobí v lehote určenej CK SPORTTOUR v oznámení o zmene ceny.

IV.4 CK SPORTTOUR nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu, alebo nečerpal služby, z dôvodov za ktoré nezodpovedá CK SPORTTOUR.

IV.5 CK SPORTTOUR je oprávnená požadovať zaplatenie celkovej ceny zájazdu (alebo služby) v lehote stanovenej CK SPORTTOUR, pred začatím zájazdu (alebo služby). Ak v zmluve nie je stanovené niečo iné, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu zájazdu nasledovne:
- pri vzniku zmluvného vzťahu pred začatím zájazdu (alebo služby), sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť celkovú cenu zájazdu (alebo služby), najneskôr do 7 dní od uzavretia zmluvy.
 
IV.6 Objednávateľ môže vykonať platbu jedným z nasledujúcich spôsobov:

- platba prevodom na bankový účet CK SPORTTOUR 
- vkladom, prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou.
(do správy pre prijímateľa objednávateľ uvádza svoje priezvisko a názov objednanej služby)

IV.7 Objednávateľ a ďalšie osoby uvedené v zmluve, majú nárok na poskytnutie objednaných služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ nezaplatí cenu objednaných služieb  spôsobom a v lehote uvedenej v zmluve alebo v týchto VZP je CK SPORTTOUR oprávnená požadovať zaplatenie odstupného podľa článku VIII. týchto VZP a odstúpiť od uzavretej zmluvy. Právo CK SPORTTOUR na náhradu škody zostáva nedotknuté.

IV.8 CK SPORTTOUR je platcom DPH.


V. Práva a povinnosti objednávateľa

V.1 Základné práva objednávateľa sú:

a) právo na riadne poskytnutie objednaných a zaplatených služieb (zájazdu),
b) právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa objednaných a zaplatených služieb (zájazdu), ktoré sú CK SPORTTOUR známe, ako i oboznámenie sa so zmenami objednaných služieb, o ktorých sa CK SPORTTOUR dozvedela neskôr, ako bola zaplatená cena zájazdu (alebo služby). Informačná povinnosť v zmysle čl. II týchto VZP týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá,
c) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania objednaných služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. a VIII. týchto VZP,
d) právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VIII. týchto VZP,
e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom IX. týchto VZP,
f) právo na upresnenie údajov ohľadom objednaných služieb (pokiaľ nie sú uvedené priamo v zmluve) tykajúce sa napr.: ďalších poplatkov za služby, ktoré nie sú zahrnuté v objednanej službe, názov ubytovacieho zariadenia, jeho poloha, kategória a trieda, druh dopravy, spôsob a rozsah stravovania, harmonogram/program zájazdu.
g) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK SPORTTOUR v mieste pobytu neplnoletej osoby ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,
h) právo na kontakt na zástupcu CK SPORTTOUR, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie,
i) právo na informácie o cestovnom poistení v zahraničí, resp. o možnosti uzavrieť také cestovné poistenie,
j) právo byť bezodkladne informovaný o prípadných zmenách programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny,
k) pred začatím zájazdu má objednávateľ právo na trvanlivom nosiči oznámiť CK SPORTTOUR, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zároveň musí tretia osoba v oznámení vyhlásiť, že spĺňa všetky podmienky účasti na zájazde. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.
 
V.2 Základné povinností objednávateľa sú:

a) poskytnúť CK SPORTTOUR súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené,
b) nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade CK SPORTTOUR nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám,
c) zabezpečiť u neplnoletých osôb sprevádzanie a dohľad plnoletej osoby v priebehu zájazdu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný resp. psychický stav to vyžaduje,
d) zaplatiť cenu zájazdu a objednaných služieb v plnom rozsahu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. IV. týchto VZP,
e) v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko,
f) prevziať od CK SPORTTOUR podklady a doklady potrebné k čerpaniu objednaných služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených,
g) pri čerpaní objednaných služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami CK SPORTTOUR alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie objednaných služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.),
h) riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK SPORTTOUR, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov objednaných služieb, a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a ubytovacieho zariadenia (najmä ubytovací a prepravný poriadok); uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom alebo stravovacom zariadení, v dopravnom prostriedku alebo na pamiatke, múzeu/galérii atď. počas trvania zájazdu,
i) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných cestujúcich, poskytovateľov objednaných služieb a tretích osôb, uhradiť škodu, ktorú spôsobil svojím konaním pri čerpaní objednaných služieb,
j) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči poskytovateľom služieb podľa týchto VZP,
k) oznamovať CK SPORTTOUR akúkoľvek zmenu údajov v zmluve resp. objednaných službách (ako napr. osobné údaje, kontaktná osoba, e-mail, telefonický kontakt); pričom objednávateľ znáša v celom rozsahu všetky náklady, ktoré CK SPORTTOUR v súvislosti s akoukoľvek zmenou (napr. zmena priezviska, zmena cestovného dokladu a pod.) vzniknú. 


VI. Povinnosti CK SPORTTOUR

VI.1 K základným povinnostiam CK SPORTTOUR patrí najmä

a) CK SPORTTOUR je povinná pred uzatvorením zmluvy informovať objednávateľa o rozsahu poskytovaných služieb, ktoré môžu mať vplyv na uzatvorenie zmluvy,
b) CK SPORTTOUR nie je povinná poskytnúť objednávateľovi (ani ďalším osobám, v prospech ktorých sa zmluva uzavrela) plnenie nad rozsah objednaných a zaplatených služieb,
c) CK SPORTTOUR je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch úpadku CK SPORTTOUR ak táto:
      - neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu
      - nevráti objednávateľovi zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti platby prijaté za služby          sprostredkované CK SPORTTOUR a tieto neboli poskytnuté,
      - nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby, ak              bol zájazd alebo služba sprostredkovaná CK SPORTTOUR, poskytnutá len sčasti.
d) CK SPORTTOUR odovzdá objednávateľovi spolu so zmluvou doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom Union poisťovňa, a.s., identifikačné číslo organizácie: 31322051, sídlo: Karadžičova 10, telefónne číslo: +421904895605 a adresa elektronickej pošty: majetok.likvidacia@union.sk (ďalej len „Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku“). Certifikát CK SPORTTOUR o poistení proti úpadku je pre objednávateľa k dispozícii aj na www.sporttour.sk.


VII. Zmena dohodnutých podmienok a zrušenie zájazdu

VII.1 CK SPORTTOUR je oprávnená jednostranne zmeniť podmienky zájazdu uvedené v zmluve za predpokladu, že sa jedná o zanedbateľnú zmenu a CK SPORTTOUR informuje o tejto zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.

VII.2 Ak je CK SPORTTOUR nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov objednanej služby t.j. informácie uvedené v súlade s čl. II týchto VZP, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky objednávateľa uvedené v objednávke, s ktorými CK SPORTTOUR súhlasila alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. V takom prípade CK SPORTTOUR bezodkladne informuje objednávateľa jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o :

a) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
b) práve objednávateľa navrhované zmeny v určenej primeranej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní) prijať alebo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia odstupného,
c) skutočnosti, že ak objednávateľ v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny zmluvy, zmluva zanikne,
d) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd objednávateľovi ponúknutý.
 
VII.3 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy a neprijme ponuku náhradného zájazdu, CK SPORTTOUR je povinná vrátiť objednávateľovi všetky platby uskutočnené objednávateľom bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. V prípade, že objednávateľ s ponukou náhradného zájazdu súhlasí, uzatvorí sa nová zmluva a všetky platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy sa považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena náhradného zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK SPORTTOUR povinná tento rozdiel objednávateľovi bezodkladne vrátiť.

VII.4 CK SPORTTOUR si vyhradzuje právo zrušiť zájazd a odstúpiť od zmluvy, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), za podmienok dohodnutých v týchto VZP. Rozhodnutie, či sa zájazd koná, je výlučne v kompetencii CK SPORTTOUR. V prípade, že CK SPORTTOUR zruší zájazd a odstúpi od zmluvy z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť, najneskôr v lehote:
– 20 dní pred začiatkom zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
– 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní
– 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni.

VII.5 CK SPORTTOUR si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. V prípade, že CK SPORTTOUR zruší zájazd z tohto dôvodu, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu pre začatím zájazdu oznámiť.

VII.6 V prípade, že CK SPORTTOUR odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím, môže poskytnúť objednávateľovi náhradný zájazd. Na danú situáciu sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.3 týchto VZP.

VII.7 Počas čerpania služieb a zájazdu je CK SPORTTOUR:
- oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK SPORTTOUR nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť.

VII.8 CK SPORTTOUR nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK SPORTTOUR).

VII.9 Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.


VIII. Odstúpenie od zmluvy o zájazde

VIII.1 CK SPORTTOUR je oprávnená pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Túto skutočnosť oznámi CK SPORTTOUR na trvanlivom nosiči v súlade s čl. VII. Týchto VZP.

VIII.2 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začiatkom zájazdu nasledujúcim spôsobom:

- bez udania dôvodu
- ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy (náhradný zájazd) v zmysle článku VII. ods. 7.3 týchto VZP
- z dôvodu porušenia povinností CK SPORTTOUR vyplývajúcich zo zmluvy alebo zákona
 
VIII.3 Objednávateľ je povinný oznámenie o odstúpení od zmluvy vykonať písomne a zaslať na adresu CK SPORTTOUR doporučenou poštou prípadne iným preukázateľným spôsobom doručiť na adresu CK SPORTTOUR. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu CK SPORTTOUR.

VIII.4 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez uvedenia dôvodu alebo ak dôvodom odstúpenia nie je porušenie povinností CK SPORTTOUR alebo ak CK SPORTTOUR odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť odstupné v nasledovnej výške:

- skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 15 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 40 dní a viac pred termínom začatia zájazdu,
- skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 39 – 25 dní pred termínom začatia zájazdu,
- skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 60 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 24 – 15 dní pred termínom začatia zájazdu,
- skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 14 – 7 dní pred termínom začatia zájazdu,
- vo výške 100 % ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 7 a menej dní pred termínom začatia zájazdu
(uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku)

VIII.5 V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať objednané služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané služby.

VIII.6 Pri určení počtu dní pre výpočet výšky odstupného je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do tohto počtu dní sa nezapočítava deň, v ktorom má byť poskytnutá prvá služba – deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd.

VIII.7 CK SPORTTOUR má právo odrátať výšku odstupného od zaplatenej zálohy alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK SPORTTOUR je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny zájazdu najneskôr do 30 dní od zrušenia zmluvy.

VIII.8 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred začiatkom poskytovania zájazdu bez zaplatenia odstupného:

- ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napríklad ak existujú vážne bezpečnostné problémy v destinácii), ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu objednávateľa do určeného miesta. V takom prípade odstúpenia od zmluvy má objednávateľ nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil;
- ak objednávateľ za seba zabezpečí náhradníka v súlade s čl. V. ods. 5.1 písm k) týchto VZP (cena uhradená pôvodným objednávateľom sa započíta na zájazd objednaný novým objednávateľom, čo pôvodný objednávateľ výslovne berie na vedomie. V prípade, ak nebola uhradená zo strany pôvodného objednávateľa celková cena zájazdu, nový objednávateľ je v lehote určenej zo strany CK SPORTTOUR povinný doplatiť rozdiel medzi sumou uhradenou pôvodným objednávateľom a celkovou cenou zájazdu).
- z dôvodu odstúpenia objednávateľa od zmluvy o zájazde z dôvodu zmeny ceny zájazdu o viac ako 10 % podľa článku VII. bod 7.2 týchto VZP (za predpokladu, že tak objednávateľ urobí v lehote určenej CK SPORTTOUR v oznámení o zmene ceny)
- pri zrušení zájazdu zo strany CK SPORTTOUR.

VIII.9 Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. V danom prípade je CK SPORTTOUR povinná postupovať spôsobom uvedeným v čl. VII. bod 7.3 týchto VZP. Oprávnenie objednávateľa podľa tohto bodu VZP sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy a vylúčenia práva objednávateľa odstúpiť od zmluvy podľa prvej vety.


IX. Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu, náhrada škody a reklamácia

IX.1 Ak zájazd alebo niektorá služba nie je poskytnutá v súlade so zmluvou a na základe oznámenia objednávateľa nedôjde k náprave (resp. CK SPORTTOUR vyhlási, že nápravu nevykoná), ponúkne CK SPORTTOUR objednávateľovi náhradné služby cestovného ruchu. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako náhradnými službami nižšej kvality, než sú dohodnuté v zmluve, je CK SPORTTOUR povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a náhradnými službami.

IX.2 Ak náhradné služby nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK SPORTTOUR povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK SPORTTOUR povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí.

IX.3 Ak CK SPORTTOUR nevykoná nápravu ani nezabezpečí objednávateľovi náhradné služby cestovného ruchu, objednávateľ má právo:

- vykonať nápravu sám a požadovať od CK SPORTTOUR náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených
- odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy.
 
IX.4 V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia ako bolo dohodnuté v zmluve, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu, ktorú je povinný uplatniť v zmysle nasledovných podmienok:

a) Objednávateľ musí uplatniť právo na odstránenie vadne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služieb alebo u povereného zástupcu CK SPORTTOUR tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava.
b) Ak nie je možné zjednať okamžitú nápravu a vybaviť reklamáciu, spíše objednávateľ s CK SPORTTOUR (resp. s povereným zástupcom) písomný záznam s označením zájazdu, objednávateľa a predmetu reklamácie. Záznam o reklamácii podpíše zástupca CK SPORTTOUR alebo dodávateľ služby a objednávateľ, ktorý obdrží jeden exemplár.
c) Objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy
d) Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK SPORTTOUR povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Za dôvod k reklamácii sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy, ktoré spadajú do poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy (napr. úraz) alebo také, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyňaté.
e) Ak CK SPORTTOUR nepreukáže, že porušenie zmluvy spôsobil objednávateľ, je povinná objednávateľovi do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy; tým nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať náhradu škody v zmysle zákona.
f) CK SPORTTOUR vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
 
IX.5 Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK SPORTTOUR alebo okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK SPORTTOUR zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

IX.6 CK SPORTTOUR nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností.

IX.7 CK SPORTTOUR upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu poveternostnej situácie, zhoršenia zjazdnosti ciest, zaťaženosti hraničných priechodov, organizácie leteckej dopravy, prípadne z technických a prevádzkových dôvodov. CK SPORTTOUR nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú meškaním dopravných prostriedkov. Z dôvodu meškania dopravných prostriedkov nemá objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

IX.8 CK SPORTTOUR nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, náklady alebo iné ujmy, ktoré objednávateľovi vzniknú v dôsledku toho, že si v prípade zrušenia letu alebo jeho meškania, odopretia vstupu na palubu lietadla atď. neuplatnil svoje práva voči konkrétnemu leteckému dopravcovi.

IX.9 Náhrada škody podľa týchto VZP nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Obmedzenie rozsahu náhrady škody sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.


X. Cestovné poistenie a ostatné služby

X.1 CK SPORTTOUR odporúča objednávateľovi pri cestách do zahraničia mať uzatvorené platné komplexné cestovné poistenie. Poistenie si objednávateľ zabezpečuje buď sám alebo môže využiť služby kooperujúcej poisťovne Union poisťovňa, a. s.

X.2 Objednávateľ týmto berie na vedomie, vo vzťahu k dotknutej poisťovni je len v pozícii sprostredkovateľa možnosti na uzatvorenie poistnej zmluvy a akákoľvek komunikácia ohľadom poistnej zmluvy, prípadnej v súvislosti s poistnou udalosťou už bude prebiehať priamo s poisťovňou a objednávateľom a CK SPORTTOUR nenesie žiadnu zodpovednosť za likvidáciu poistnej udalosti prípadne iné nároky z poistnej zmluvy.

X.3 Objednávateľ berie na vedomie, že CK SPORTTOUR umožňuje iným podnikateľom (ďalej len „poskytovateľ“), aby mohli cez webovú stránku (www.sporttour.sk) poskytovať svoje služby a mali príležitosť uzatvárať s tretími osobami (ďalej len „zákazník“) zmluvy na využitie služieb poskytovateľa (jedná sa najmä o služby zabezpečovania víz, predaja leteniek atď.).

X.4 CK SPORTTOUR len umožňuje poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky (www.sporttour.sk) uzatvárať so zákazníkmi zmluvy. Dodávateľom služby (t.j. poskytovateľom) je osoba odlišná od CK SPORTTOUR , pričom zákazník kliknutím na požadovanú službu poskytovateľa služby bude presmerovaný na stránku poskytovateľa, kde dokončí svoju prípadnú objednávku a uzatvorí zmluvu.

X.5 Zákazník potvrdzuje, že sa pred prvým použitím webovej stránky (www.sporttour.sk), ako aj pred zaslaním objednávky služieb poskytovateľovi, riadne oboznámil s aktuálnym znením VZP, tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

X.6 CK SPORTTOUR nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených zmluvami uzatváranými medzi zákazníkmi a poskytovateľmi. CK SPORTTOUR nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie zmlúv poskytovateľmi, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú zákazníkovi na základe alebo v súvislosti so zmluvou s poskytovateľom.


XI. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov
 
XI.1 CK SPORTTOUR a objednávateľ sa budú snažiť vyriešiť prípadné spory zmierom.

XI.2 Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, je objednávateľ oprávnený riešiť spor aj alternatívnym spôsobom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

XI.3 Objednávateľ má právo obrátiť sa na CK SPORTTOUR so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK SPORTTOUR vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK SPORTTOUR porušila jeho práva. Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak CK SPORTTOUR na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

XI.4 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

XI.5 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže objednávateľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, a ktorý je dostupný aj na webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (odkazy sa nachádzajú v linku uvedenom v predchádzajúcom odseku). Návrh je možné podať aj prostredníctvom nasledujúcej online platformy:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK


XII. Ochrana osobných údajov
 
XII.1 Osobné údaje objednávateľa budú spracúvané v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov CK SPORTTOUR , ktoré sú k dispozícii na webovej stránke (www.sporttour.sk) v sekcii ochrana osobných údajov.


XIII. Kontakt
 
XIII.1 Objednávateľ môže kontaktovať CK SPORTTOUR prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

PRO CYCLING, s. r. o.
Medveďovej 1/A, 85104, Bratislava
IČO: 44556063
DIČ: 2022761543
IČ DPH: SK2022761543  

e-mail: info@sporttour.sk
Tel.: +421915956794


XIV. Orgán dozoru

XIV.1 Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
Tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax.č.: 02/58 27 21 70
E-mail: ba@soi.sk
 

XV. Záverečné ustanovenia
 
XV.1 Tieto VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi CK SPORTTOUR a objednávateľom v zmysle čl. III týchto VZP. Ak by bolo niektoré z ustanovení zmluvy v rozpore s týmito VZP, má prednosť ustanovenie zmluvy.

XV.2 CK SPORTTOUR si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto VZP. V prípade zmeny VZP sa zmluvný vzťah medzi CK SPORTTOUR a objednávateľom riadi prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky objednávateľom a tieto sú prístupné na internetovej stránke CK SPORTTOUR .

XV.3 Ustanovenia týchto VZP týkajúce sa spotrebiteľov sa neuplatnia pri osobách, ktorý nie sú spotrebiteľom.

XV.4 Tieto VZP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä:

a) pri objednávateľovi, ktorý je spotrebiteľom: zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
b) pri objednávateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom: zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Odkazy v týchto VZP na právne predpisy sa považujú za odkazy aj na právne predpisy, ktoré ich z časti alebo celkom menia alebo nahrádzajú.
 
XV.5 Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VZP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť zmluvy a ostatných ustanovení VZP. V takomto prípade bude neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradené platným a účinným ustanovením, ktorého ekonomický účinok bude čo najbližší pôvodnému duchu neplatného alebo neúčinného ustanovenia, alebo ktoré bude v čo najväčšej miere slúžiť účelu týchto VZP a zmluvy

XV.6 Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že sa s týmito VZP oboznámil a súhlasí s ich znením.

XV.7 Tieto VZP sú platné od 1. januára 2024.