Načítavam...

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov zájazdov organizovaných CK SPORTTOUR

Vážení účastníci našich zájazdov!

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov?
Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je PRO CYCLING, s.r.o. (ďalej len „PRO CYCLING“), so sídlom Medveďovej 1/A, 851 04 Bratislava, IČO: 44556063, DIČ:2022761543, reg.: Mestský súd BA III, Obchodný register, Oddiel: Sro, vložka č. 56309/B.
V prípade, že by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu: info@sporttour.sk.

Aké osobné údaje o účastníkoch spracúvame?
Bežné osobné údaje, najmä tituly, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické podobizne.

Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených vyššie je nevyhnutné na účasť na zájazdoch www.sporttour.sk.

Komu ďalej poskytujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje účastníkov zájazdov môžu byť:
 • zverejnené v rozsahu fotografických podobizní na účely preukazovania účasti a informovania verejnosti o športových akciách,
 • poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukazovanie účasti na zájazdoch, najmä zamestnávateľovi účastníka zájazdu alebo inej osobe, ktorá účastníka na zájazd vyslala, ako aj rôznym športovým zväzom alebo klubom,
 • výnimočne poskytnuté iným tretím osobám, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo oprávnený záujem PRO CYCLING.
 • Vami vyplnené a elektronicky podané prihlášky na zájazd sú pre nás zároveň s vystavenou zálohovou a vyúčtovacou faktúrou účtovným dokladom, ktorý poskytujeme našim účtovníkom za účelom ich evidencie v účtovníctve.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje? Komu ďalej poskytujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje získavané priamo od Vás, pri prihlásení sa na www.sporttour.sk formou vyplnenia a zaslania on-line prihlášky.

Máme vytvorenú databázu účastníkov zájazdov, ktorí sa už v minulosti zúčastnili konkrétneho podujatia, za účelom, aby sme ich mohli pozývať aj na ďalšie podujatia podobného charakteru. Takisto máme databázu potenciálnych účastníkov, v ktorej uchovávame iba ich kontaktné údaje, ktoré už boli rôznou formou zverejnené - tieto využívame na účel zaslania pozvánky na jednotlivé športové podujatia podľa oblasti ich pôsobenia.

Nemožnosť uchovávať osobné údaje účastníkov zájazdov by mohla mať za následok nemožnosť plnenia našich povinností a ohrozenie podstaty našej činnosti a poslania.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie spracúvame na účely:
 • zabezpečenia priebehu zájazdov, ich evidencia a preukazovanie účasti na plnenie zákonných a iných povinností PRO CYCLING,
 • evidencie účastníkov zájazdov a komunikácie s nimi kvôli zabezpečeniu organizácie týchto aktivít, na základe vyplnených on-line prihlášok,
 • vedenia účtovníctva – vyplnená on-line prihláška ako doklad, na základe ktorého je vystavená zálohová a vyúčtovacia faktúra je účtovným dokladom,
 • fotografie používame na prezentáciu činnosti PRO CYCLING.

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?
 • bez Vášho súhlasu – na základe oprávneného záujmu PRO CYCLING a tretích osôb,
 • bez Vášho súhlasu - na základe plnenia našej zákonnej povinnosti, napr. na účely vedenia účtovníctva.

Oprávnenými záujmami PRO CYCLING a tretích osôb na spracúvaní osobných údajov účastníkov zájazdov sú napr.: potreba zabezpečenia riadneho priebehu zájazdov, evidencia a štatistika účastníkov zájazdov, preukazovanie účasti tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu a informovanie verejnosti o podujatiach a ich priebehu.

Na akú dobu budeme uchovávať Vaše údaje?
Osobné údaje budeme spracúvať počas celého trvania zájazdu, po skončení zájazdu môžu byť tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas, najmenej 10 rokov po skončení príslušného zájazdu.

Automatizované rozhodovanie:
Na základe poskytnutých údajov PRO CYCLING nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre Vás ako dotknuté osoby.

Správnosť:
PRO CYCLING dbá o správnosť a aktuálnosť všetkých spracúvaných osobných údajov. Ste povinní poskytnúť nám vždy len správne, pravdivé a aktuálne údaje (vrátane povinnosti nás informovať o zmene spracúvaných osobných údajov).

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
 • Právo na prístup k osobným údajom (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané)
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie (zabudnutie) (podľa individuálneho posúdenia, či sú splnené zákonné podmienky
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť žiadne zákonné prekážky)
 • Právo namietať spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu PRO CYCLING, môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu: info@sporttour.sk.
 • Právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak by ste sa cítili priamo dotknutí na svojich právach na ochranu osobných údajov.